متقاضی پکیج ها

فرم برای ثبت نام ترمیک زبان آموزان می باشد

"*" indicates required fields

لطفا در قسمت معرفی دبیران آکادمی پایه ی تدریس هر دبیر را در نظر داشته باشید
آگر تازه به ما پیویستید برای انتخاب دبیر مورد نظر خود از پشتیبانان مشاوره بگیرید.

مقطع آموزشی زبان آموز

نام گروه و کتاب آموزشی
کتاب زبان آموز*
آیا برای ادامه ی ترم به کتاب نیاز دارید؟*
برای کلاسهای خصوصی
قیمت: 520,000 تومان
مختص کلاسهای خصوصی . * برای رزرو زمان خود ۳ ماهه ثبت نام بفزمایید دز غیر اینصورت مجموعه نسبت به زمان شما تعهدی نخواهد داشت.
قیمت: 470,000 تومان
تنها برای کلاس خصوصی * برای رزرو زمان خود ۳ ماهه ثبت نام بفزمایید دز غیر اینصورت مجموعه نسبت به زمان شما تعهدی نخواهد داشت.
قیمت: 480,000 تومان
تنها برای کلاس خصوصی(آوا شناسی ) * برای رزرو زمان خود ۳ ماهه ثبت نام بفزمایید دز غیر اینصورت مجموعه نسبت به زمان شما تعهدی نخواهد داشت.
قیمت: 390,000 تومان
تنها برای کلاس خصوصی * برای رزرو زمان خود ۳ ماهه ثبت نام بفزمایید دز غیر اینصورت مجموعه نسبت به زمان شما تعهدی نخواهد داشت.
قیمت: 780,000 تومان
تنها برای کلاس خصو صی برای رزرو زمان خود ۳ ماهه ثبت نام بفزمایید دز غیر اینصورت مجموعه نسبت به زمان شما تعهدی نخواهد داشت.
قیمت: 708,000 تومان
تنها برای کلاسهای خصوصی * برای رزرو زمان خود ۳ ماهه ثبت نام بفزمایید دز غیر اینصورت مجموعه نسبت به زمان شما تعهدی نخواهد داشت.
قیمت: 598,000 تومان
تنها برای کلاس خصوصی * برای رزرو زمان خود ۳ ماهه ثبت نام بفزمایید دز غیر اینصورت مجموعه نسبت به زمان شما تعهدی نخواهد داشت.
قیمت: 480,000 تومان
تنها برای کلاس خصوصی 4حلسه شامل :فارسی / ریاضی/ علوم
قیمت: 400,000 تومان
تنها برای کلاس گروهی 4حلسه * برای رزرو زمان خود ۳ ماهه ثبت نام بفزمایید دز غیر اینصورت مجموعه نسبت به زمان شما تعهدی نخواهد داشت.
قیمت: 480,000 تومان
تنها برای کلاس خصوصی 4حلسه * برای رزرو زمان خود ۳ ماهه ثبت نام بفزمایید دز غیر اینصورت مجموعه نسبت به زمان شما تعهدی نخواهد داشت.
قیمت: 208,000 تومان
یک جلسه 45 دقیقه ایی گروهی آنلاین برای کسانی که کلاسهای خصوصی شرکت می کنند با 50% تخفیف ویژه * برای رزرو زمان خود ۳ ماهه ثبت نام بفزمایید دز غیر اینصورت مجموعه نسبت به زمان شما تعهدی نخواهد داشت. لطفا پکیج خصوصی خود را انتخاب بفرمایید.
قیمت: 416,000 تومان
مختص زبان آموزانی که تنها کلاسهای گروهی آنلاین شرکت می کنند . * برای رزرو زمان خود ۳ ماهه ثبت نام بفزمایید دز غیر اینصورت مجموعه نسبت به زمان شما تعهدی نخواهد داشت.
برنامه کلاسی را دریافت کردید؟*
در صورتی پاسخ خیر هست لطفا قبل از انجام پرداخت با پشتیبانی از زمانبندی کلاس خود اطمینان حاصل کنید .( در غیر اینصورت با دبیر دیگر جهت برگزاری کلاس هماهنگ خواهد شد.)
قوانین و مقررات آموزشگاه*
در صورت انجام تکالیف آنلاین و آفلاین خود در طول ترم مطمـئن هستید کد تخفیف دریافت نمایید. هر خانواده ایی که 2 یا بیش از 2 زبان آموز دارند می توانند از کد تخفیف استفاده نمایند. غزیزانی که ۶ ماهه ثبت نام می کنند شامل تخفیف می باشند.
از تعداد جلسات گروهی و یا خصوصی خود اطمینان حاصل کنید.